Saveti za štednju energije

Aparat postaviti u dobro provetravanom prostoru, zaštiti ga od direktnog izlaganja suncu i ne držati ga u području nekog toplotnog izvora (grejači itid).

Otvore za dovod i odvod vazduha aparata nemojte zatvoriti.

Topla jela stavljati u zamrzivač tek kada se ohlade.

Radi otapanja zamrznute namirnice staviti u prostor za hlađenje. Tako ćete hladnoću zamrznutih namirnica iskoristiti za hlađenje namirnica u prostoru za hlađenje.

Za vreme punjenja i pražnjenja vrata aparata držati što kraće otvorena.

Što su vrata aparata kraće otvoren, to je manje stvaranje leda na rešetkama za zamrzavanje.

Izmenjivač toplote (crna rešetka) na zadnjoj strani aparata čistiti svake dve godine.
 

Uputstva u vezi sa šumovima pri radu

Šumovi koji se javljaju pri radu

Da bi se održavala konstantna izabrana temperatura, aparat s vremena na vreme uključuje kompresor.

Šumovi koji pritom nastaju su funkcionalno uslovljeni.

Oni se automatski smanjuju čim aparat dostigne radnu temperaturu.

Brujanje dolazi iz motora (kompresora). Ono na kratko može biti nešto glasnije kada se motor uključuje.

Brbotanje, grgotanje ili klokotanje dolazi od rashladnog sredstva koje protiče kroz cevi.

Kliktanje se čuje uvek kada termostat uključuje ili isključuje motor.

Šumovi u vidu pucketanja mogu se pojaviti,...

- kada se sprovodi automatsko otapanje
- kada se aparat hladi odn. zagreva  (širenje materijala)

Kod aparata za više zona ili Nofrost-aparata tiho žuborenje može poticati od strujanja vazduha u unutrašnjosti aparata.

Ako bi šumovi koji su funkcionalno uslovljeni bili suviše glasni, moguće je da su uzroci jednostavni i da se u velikoj meri mogu sasvim lako otkloniti.

Aparat ne stoji ravno

Izravnajte aparat pomoću libele. Koristite pritom navojne nožice ili podmetnite nešto.

Aparat "naleže" na nešto

Odmaknite aparat od susednog nameštaja ili aparata.

Fioke, korpe ili površine za odlaganje se klate ili sudaraju

Proverite delove koji se mogu vaditi i po potrebi ih ponovo namestite.

Boce ili sudovi se dodiruju

Razmaknite malo boce ili sudove.
 

Male smetnje otklonite sami

Nije svaka smetnja slučaj za servisnu službu. Često treba otkloniti samo neku sitnicu. Proverite pre nego što pozovete servisnu službu, da li smetnju možete sami da otklonite pomoću sledećih uputstava.

U tim slučajevima moraju se naime i za vreme garantnog roka platiti puni troškovi angažovanja montera.

Kada ne radi osvetljenje prostora za hlađenje:

- Sijalica je neispravna. Izvući mrežni utikač.skinuti poklopac.Sijalicu max. 15 W, 230 V, grlo sijalice E14 istog tipa zameniti.

- Svetlosni prekidač se zaglavio Proveriti da li može da se pokrene. Ako ne može, molimo pozovite servisnu službu.

Kada su vrata na prostoru za zamrzavanje bila dugo otvorena pa prostor za zamrzavanje sada više ne dostiže podešenu temperaturu,

Isparivač (rashladni uređaj) je tako jako zaleđen da automatski sistem za otapanje više ne može da otopi toliku količinu leda. U tom slučaju zamrznute namirnice izvaditi iz aparata i dobro izolovane ostaviti na hladnom mestu.

Aparat isključiti i vrata prostora za zamrzavanje ostaviti otvorena. Nakon
ca. 12 sati je led u sistemu za hlađenje otopljen. Aparat ponovo uključiti i staviti namirnice.

Ako se smetnja ne može otkloniti pomoću prethodno navedenih uputstava, molimo da u svakom slučaju pozovete servisnu službu.

Vrata nemojte nepotrebno često otvarati, da bi se izbegao gubitak hladnoće.

Nemojte sami ništa dalje preduzimati, pre svega ne na električnim delovima aparata.
 

Servisna služba

Pločica s oznakom tipa

Molimo da prilikom poziva servisne službe navedete E-broj i FD-broj.

Obe cifre ćete naći u crno uokvirenom polju tipske pločice u prostoru za hlađenje dole levo, pored pregratka za povrće.

Adresu i broj telefona servisne službe naći ćete u spisku servisnih službi ili u službenom telefonskom imeniku.